Vilkår for utleie

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse vilkår for utleie, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. 

2. Partene

  Utleier: SeaBreeze
  Firmanavn: Pettersen Import
  Postadresse: Svelvikveien 671, 3060 Svelvik.           
                          Utleveringssted utleie: Svelvik eller Leangbukta.
  E-post: info@sea-breeze.no
  Telefonnummer: +47 476 82 326
  Organisasjonsnummer: 912 569 225 MVA

Leietaker er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som: leier/leietaker.

3. Booking og betaling av utleie

For utleie av utstyr (RIB, SUP, wakeboard m.m.) er leien bindende og vilkårene akseptert, når leien er betalt. All utleie skjer mot forhåndsbetaling i nettshoppen. Selv om booking gjelder for fremtidig dato, anses tjenesten som levert i våre systemer på betalingstidspunktet. Betaling skjer via våre samarbeidspartnere PAYPAL, VIPPS eller KLARNA. Følg instruksjoner for betaling i "kassen". Oppgi fullt navn, adresse, e-post og telefonnummer ved påmelding. 

4. Leietakers ansvar

Leietaker må være over 18 år og kunne svømme. Flytevest skal benyttes ved bruk av utstyr på vannet. Leietaker forplikter seg til å fremvise gyldig legitimasjon. Utstyr hentes ut og leveres tilbake på avtalt plass og til riktig tid. Dersom du skulle bli forsinket ifht avtalt tid for tilbakelevering, meld ifra på telefon 476 82 326. Leietaker forplikter seg til å ivareta leid utstyr så godt som mulig. Utstyret skal leveres tilbake i tilsvarende forfatning, som da det ble utlevert. Dersom utstyret skulle bli svært tilskitnet plikter leietaker å rengjøre utstyret før det tilbakeleveres til avtalt tid. Ved skade eller tyveri av utstyret plikter leietaker å melde i fra til utleier så snart som mulig. Leietaker er erstatningsansvarlig. Egenerklæring må underskrives før utlevering. Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietakeren fra det forlater utleiers depot til dette er returnert til samme. Utleieren kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører leietakeren mer omkostninger. All bruk av leid utstyr (RIB, SUP, tube, wakeboard m.m. ) skjer på eget ansvar og risiko. Du er ikke dekket av noen forsikring fra utleier. Kontroller om din forsikring gjelder ved skader eller tap av leid utstyr. Ved tyveri eller skade, kan leietaker belastes et gebyr for tyveri/skade av utleie utstyr. Se oversikt over erstatningsbeløp for de ulike produktene under:

  • RIB (Tyveri inntil kr 30.000,- Skade inntil kr 20.000,-)
  • SUP (Tyveri inntil kr 5.000,- Skade inntil kr 3.000,-)
  • Wakeboard (Tyveri inntil kr 2.000,- Skade inntil kr 1.000,-)
  • Bananbåt (Tyveri inntil kr 5.000,- Skade inntil kr 3.000,-)
  • Wingfoil utstyr (Tyveri inntil kr 10.000,- Skade inntil kr 6000,-)

 

5. Angrerett, avbestilling av utleie

Det er i utgangspunktet ingen angrerett ved kjøp av tjenester/utleie. Vi er allikevel behjelpelig med avbestilling eller ombooking. Dersom reservert utleieprodukt ikke skal benyttes, og innbetalt beløp ønskes refundert, må SeaBreeze varsles senest 24 timer før avtalt leietidspunkt. Avbestilling eller ombooking må sendes oss skriftlig på mail (info@sea-breeze.no) eller sms til tlf: 47 68 23 26 senest 24 timer før avtalt leietidspunkt. Ved manglende avhenting, eller ved for sen avbestilling av leieprodukt, refunderes ikke innbetalt beløp. 

6. Forsikringer

SeaBreeze vil understreke at all bruk av leid utstyr (RIB, SUP, tube, wakeboard m.m.)  skjer på leietakers eget ansvar. Utleier påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under bruk av utleie-produktene. Ved skade eller tyveri av leid utstyr er leietaker også erstatningsansvarlig. Du er ikke dekket av noen forsikring fra utleier. Kontroller om du har forsikring som gjelder ved skader eller tap av leid utstyr. Egenerklæring må underskrives før utlevering. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge anbefales å ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre leietakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

7. Avbrudd
Hvis en deltaker må avbryte tiden for utleie, og levere tilbake utstyr før utløpt leietid, er SeaBreeze ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises det til deltakers private forsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av leiebeløpet.

8. Avlysning av utleie
SeaBreeze kan avlyse en avtalt utleie på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, skadet utstyr, mangel på bemanning eller lignende. Ved avlysning plikter SeaBreeze å informere leietaker så fort som mulig. Avlyses utleie på grunn av de nevnte årsaker blir eventuelt innbetalt beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

9. Endringer av utleie
SeaBreeze skal, så langt som mulig, gjennomføre utleie i henhold til avtale. Det tas forbehold om at utleie kan måtte endres på grunn av særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre utleie som planlagt. SeaBreeze skal meddele leietaker eventuelle vesentlige endringer så snart som mulig. Slike endringer gir leietakeren rett til å trekke seg fra avtalt leietidspunkt. Eventuelt innbetalt beløp vil da bli refundert. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av en pågående utleie, skal utleier underrette leietaker så snart som mulig. 

10. Klager, mangel ved varen
Utleier skal straks underrettes om eventuelle klager underveis. En skriftlig redegjørelse og eventuelle krav om prisavslag skal sendes til SeaBreeze så raskt som mulig og senest 30 dager etter at utleien er avsluttet. Benytt e-post adresse: info@sea-breeze.no 

11. Kontakt informasjon